Főoldal Adatvédelem

Adatvédelem

Glarus tours utazási iroda

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 


Ön, mint a szolgáltatást igénybe vevő, a Megbízó a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.”) vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízónak a számára átadott személyes adatait kezelje.

 Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-134874/2017

 

A Megbízott kijelenti, hogy az adatok kezelésének célja az Glarus Tours (http://www.bulgartengerpart.hu/) 7815 Harkány, Petőfi utca 6.  Telefon: +36 72 580 137, E-mail: info@glarustours.hu ) által elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Kezelt adatok: Vezetéknév + keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

A Megbízott a Megbízó által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja és nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak a Megbízó kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A Megbízó személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Megbízott törli.

A Megbízó adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Megbízott szolgáltatásinak igénybevételével a Megbízó hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. A Megbízott a Megbízó személyes adatait, dokumentumait a szolgáltatás megvalósulásától számítotton 5 évig tárolja.

A Megbízó bármikor kérelmezheti a Megbízottnál:


Adatainak helyesbítését, adatainak törlését, vagy zárolását. A Megbízó kérelmére a Megbízott tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá – az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbitás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Megbízott köteles tájékoztatási a kérelem benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, a Megbízó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Megbízó tájékoztatását a Megbízott csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Megbízott írásban közli a Megbízóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info. tv. mely rendelkezése alapján került sor.

A felvilágosítás megtagadása esetén a Megbízó Bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Ha a Megbízott által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Megbízott rendelkezésére áll, a személyes adatot a Megbízott helyesbiti. A személyes adatot a Megbízott törli, ha személyes adat kezelése jogellenes, a személyes adat törlését az Ügyfél kéri a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést az Info. tv. nem zárja ki. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt azt a Bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Megbízott zárolja a személyes adatot, ha a Megbízó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Megbízó jogos érdekeit. Az igy zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Megbízott megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Megbízott vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Megbízót, továbbá mindazokat értesíti a Megbízó, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottak, Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Megbízott az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesiti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a megbízó Bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Megbízott birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Megbízott.

A Megbízó által megadott adatokért a Megbízott felelősséget nem vállal. Amennyiben a Megbízott tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Megbízottnak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez a Megbízó harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen kárt okozott, a Megbízott jogosult kártérítés érvényesítésére. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében Megbízott megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az adatkezelés mindenkor megfelel az Info. tv. vonatkozó rendelkezéseinek és a Megbízott Adatkezelési Szabályzatának.