Főoldal ÁSZF

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

GLARUS KFT-

Székhely: 7815 HARKÁNY, PETŐFI U. 6. TEL: 72/580-137, 

Telephely: 7815 HARKÁNY, PETŐFI U. 6. TEL: 72/580-137, 

Honlap: www.bulgartengerpart.hu

Cégjegyzék szám:02-09-071855

Adószám: 14094754-2-02

A Glarus Kft a jelen Általános szerződési feltételek alapján végzi a szálláshely-közvetítői tevékenységét:
Irányadó törvények: -2009. évi LXXVI.TV. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
-2013. évi V.TV. a Polgári törvénykönyvről
A Glarus Kft tájékoztatja az utast, hogy szerződést kötött a szálláshely partnereivel. A Glarus Kft-nek joga van az ajánlott
szállásokat közvetíteni, kiajánlani, szálláshely szolgáltatók helyett és nevében szerződést kötni az utassal. Ezáltal a szerződés az adott
szálláshely-szolgáltató és az utas között jön létre. A Glarus Kft csak közvetítő szerepet tölt be.

 

1. Az Utas kijelenti, hogy a GLARUS Kft által kiadott utazási ajánlatban, illetve tájékoztatóban, a weboldalán (a továbbiakban: utazási ajánlat) ismertetett és a jelen szerződés Általános Szerződési Feltételeket megismerte, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. A GLARUS Kft írásban és haladéktalanul értesíti az Utast, ha a jelen szerződésben és/vagy az utazási ajánlatban foglalt feltételek és körülmények megváltoznának.

2. Az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utazást az Utas megrendelte, a részvételi díj részletét befizette, a GLARUS Kft-nak, a megrendelést elfogadta és a megrendelést nyilvántartásba vette és ezt írásban visszaigazolta.j GLARUS Kft a megrendelést 4 munkanapon belül írásban visszaigazolja. A szerződés az Utas által

megrendelt szolgáltatások visszaigazolásával válik érvényessé .Az Utas tudomásul veszi, hogy a www.bulgartengerpart.hu oldalon található és az ajánlatban, a szálláshelyről kapott képek illusztrációk.

 

3. A GLARUS Kft emailban  történő megrendelés esetén az Utas elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ez esetben a felek közti szerződés akkor jön létre, amikor az Utas a megrendelését leadta, a részvételi díj részletét befizette, a megrendelést a GLARUS Kft  nyilvántartásba vette,

és ezt írásban visszaigazolta. A GLARUS Kft ezt követően írásban is postázza az Utas részére az utazási szerződést, melyet az Utas köteles aláírva, a GLARUS Kft által meghatározott határidőn belül visszaküldeni, mely azonban csupán formális, írásbeli megerősítése a felek között már a fentiek szerint, a visszaigazolás megküldése időpontjában létrejött szerződésnek. Amennyiben az Utas a postai úton átvett szerződést általa aláírva az előírt határidőn belül nem adja postára, vagy ha az Utas a részére kipostázott szerződést nem veszi át, úgy az Utas elállásának minősül. A visszaigazolást követően az Utas a megrendeléstől kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek a 12. pontjában foglaltaknak megfelelően állhat el.

 

4..Megrendeléskor a Glarus Tours nem kérheti el az utazók személyi igazolványát, útlevelét. Az Utas által bediktált vagy írásban

 megküldött adatokat (név, szül. hely és dátum, lakcím, telefonszám, email-cím) tekintjük hivatalosnak. Az ebből eredő kedvezményekért, többletköltségekért, károkért stb. a GLARUS Kft  felelősséget nem vállal. Minden esetben ez az Utast terheli. A személyiségi jogok védelme érdekében az Utasok nevét, tartózkodási helyét és időpontját – még sürgősnek mondott esetben -sem adjuk ki harmadik személynek, kivéve, ha ezt az Utas maga írásban nem kérte. Kérjük, hogy elutazása előtt tájékoztassa erről rokonait, ismerőseit!

 

5. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, időpontját és minőségét, továbbá a Kormányrendelet 13. § (1) bek. a)-k) és 14. § a)-d) pontjában felsoroltakat, a GLARUS Kft által közétett tájékoztató (honlap, egyedi ajánlat, a továbbiakban együttesen: utazási ajánlat), és/vagy a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Az Utas kijelenti, hogy az utazási ajánlatban foglaltakat megismerte, tudomásul vette. Ez a tájékoztató a szerződés elengedhetetlen részét képezi.

 

A GLARUS Kft fenntartja magának a jogot a szálláshelyek és a szolgáltatások kategórián belüli megváltoztatására. amelyről az Utast írásban és/vagy személyesen tájékoztatja. Amennyiben az Utas az ily módon történő és ahhoz kapcsolódó részvételi díj változtatást elfogadja, úgy a felek jelen szerződést ennek megfelelően módosítják. A GLARUS Kft által meghirdetett akciók és kedvezmények nem vonhatóak össze, kivéve ha arról a GLARUS Kft másképp nem rendelkezik.

6. Az Utas jelentkezésekor részletet fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az Utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a szállásközvetítőre (50-70-100%, szerződés szerint).

Az aláírásával egyidejűleg, a fennmaradó hátralékot – külön értesítés nélkül – legkésőbb az indulást megelőzően 30 nappal kell megfizetnie.

7.Az Utas által megfizetett részlet az Utas számára garanciát képez arra, hogy az általa megrendelt utazást (lefoglalt helyeket) a GLARUS Kft más Utas számára nem értékesíti. Az Utas abban az esetben köteles magasabb összegű részlet fizetésére, illetőleg a 30 napos határidőtől abban az esetben lehet eltérni, ha a GLARUS Kft-re nézve külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró.

Az utazás kezdő időpontja és az azt megelőző 30. nap közötti időszakban megkötött utazási szerződések esetében a teljes részvételi díj megfizetése az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Ha a teljes részvétel díj vagy annak hátraléka megfizetésének kötelezettségét az Utas vagy az utazásközvetítő a szerződésben rögzített határidőre nem teljesíti, a GLARUS Kft jogosult arra, hogy külön értesítés nélkül elálljon a szerződéstől, és törölje a megrendelést. Ez az Utas elállásának minősül, így az Utas köteles a 10. pontban meghatározott összegű bánatpénzt a GLARUS TOURS részére megfizetni.

8. Adó-, illeték, bel- és külföldi áremelés és jelentős devizaárfolyam miatt a részvételi díjat legkésőbb az indulást megelőző 20. napig emelheti fel a GLARUS Kft a Kormányrendelet 6. § (1) bek. a)-c) pontjai alapján. Ha az emelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban elállhat a szerződéstől a befizetett összeg visszafizetése mellett. Amennyiben az Utas elfogadja a változtatásokat, a felek a részvételi díj megváltoztatásával módosítják az utazási szerződést.

9. GLARUS Kft nem vállal felelősséget azokért a szolgáltatásokért és részvételi díjukért, illetve azok bárminemű változásáért (fakultatív program, étkezés, közlekedés, belépőjegyek stb.), melyeket nem fizettek be előre.

 .

10. A GLARUS Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásbeli nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az elállás nem az Utas érdekkörében felmerült okból történt, ez esetben a GLARUS Kft köteles a Kormányrendelet 9. § (2) bek. a) pontjában meghatározottak szerint helyettesítő szolgáltatás nyújtására, ha pedig az a 9. § (2) bek. b) pontja alapján nem lehetséges, köteles az Utas részére a már befizetett díj teljes összegének azonnali visszatérítésére és a 9. § (2) bek. b) pontja szerint számított kamat megfizetésére. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a különbözet az Utast terheli, ha kisebb értékű, akkor a GLARUS Kft a különbözetet visszafizeti az Utasnak.

11. Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az Utas elállása esetén – a Kormányrendelet 8. § (2) és (6) bek.-ben foglalt kivétellel – bánatpénzt köteles fizetni a GLARUS Kft részére az alábbiak szerint: Ha az Utas elállása:

az utazás megkezdése előtt, a foglalás napjától 61.napig 5%

60- 36 nap között történik, a részvételi díj 10%-a

35-15 nap között történik, a részvételi díj 40 %-a

14-7 nap között történik, a részvételi díj 80 %-a

6 napon belül történik, a részvételi díj 100%-a a bánatpénz összege.

Ezen határidők a GLARUSKft-hoz beérkező írásbeli értesítés időpontjától számítandók (kizárólag írásbeli lemondást a fogad el a GLARUS Kft).

Egyedi esetekben a bánatpénz összegének megállapításához szükséges határidők a fentiektől eltérhetnek. Ez esetben a konkrét szálláshelyre vonatkozó eltérő feltételt az utazási szerződés tartalmazza.

 

Az utazási szerződés Utas által kezdeményezett módosításának díja 3000,- Ft./foglalás, amely kizárólag az Utas nevére, az utazás időpontjára, a szálláshelyre vagy a szobatípusra, illetőleg más hasonló, a GLARUS Kft által elfogadott körülményekre vonatkozhat. Az utazást megelőző 35 napon belül történő – dátumra, illetve szálláshelyre vonatkozó – változtatás az eredeti szerződéstől való elállásnak felel meg, melyre a fentiek szerinti bánatpénz fizetési feltételek érvényesek, ezáltal az erre vonatkozó változtatás új megrendelésnek számít. Az Utas az utazási szerződéstől való elállására egyebekben a Kormányrendelet 8. §-a vonatkozik.

12. Az utazási szerződés szerves részét képezik a honlapon található Általános információk.

13. Amennyiben az utazást az Utas érdekében eljáró harmadik személy foglalja le, a GLARUS Kf nem köteles vizsgálni azt, hogy az eljáró személy jogszerűen képviseli-e az Utast. Ebben az esetben az utazási szerződésben az utazás megkezdéséig vállalt, az Utast terhelő kötelezettségek a szerződést kötő felet terhelik. Úgyszintén a megrendeléskor több Utas nevében eljáró személy megrendelése is valamennyi Utas megrendelésének tekintendő. Az eljáró személynek tájékoztatni kell az általa képviselt Utasokat. Ha ezt elmulasztja, az ezzel okozott kár megtérítéséért ő tartozik felelősséggel. Az Utas köteles a szerződésben foglaltakat betartani. Az Utas felelősségének teljes tudatában nyilatkozik az Utazók létszámáról, a velük utazó állatokról (fajta, súly stb.), egyéb különleges kérésekről (mozgássérült, speciális menü stb.), a gyermek Utasok születési dátumáról, melyek feltételét képezik az esetleges gyermekkedvezmények igénybevételének. Az eltérő vagy hiányos adatközlésből eredő többletköltségek a helyszínen fizetendők, s az ezzel okozott károk, többletköltségek az Utast terhelik.

 

Előfoglalási kedvezménnyel foglalt szállás esetén név, időpont, vagy bármely  adat változása miatt, elveszik a kedvezmény, és a teljes összeg  lép életbe./új foglalásnak  számít/

 

14. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza, közegészségügyi) jogszabályokat betartani és erről előzetesen tájékozódni különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbira az Utas köteles a GLARUS Kft figyelmét felhívni. Okmányok hiányában elmaradt utazás miatt az Utas kártérítésre nem tarthat igényt. A fenti jogszabályok, rendelkezések és törvények elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az Utast terhelik. Ilyen esetben az Utas a részvételi díj visszatérítésére sem tarthat igényt. Az Utas köteles a fogadó ország törvényeit betartani.

15. Ha a GLARUS Kft az utazást (szolgáltatást) nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

A GLARUS Kft felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

-  vis maior esetén,

-  ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy

- ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a GLARUS Kft ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.

16. A GLARUS Kft felel a szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért. Köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az elvárható volt.

17. Ha az utazás megkezdését követően a GLARUS Kft a szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni, mely esetleges többletköltsége az Utasra nem hárítható át. Az Utas által az 17. pont szerint közölt panaszt a GLARUS Kft az Utas egyetértésével orvosolja, melyben az Utas köteles közreműködni. Alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás esetén a különbözetre az Utas igényt tarthat, választható magasabb értékű szolgáltatás

nyújtása esetén a többletköltség az Utast terheli. Ha a helyettesítő szolgáltatásokat az Utas indokoltan nem fogadja el, elállhat a szerződéstől, ilyen estben a GLARUS Kft köteles az Utas költségeit viselni és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. Amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást megfelelő indok nélkül nem fogadja el, úgy a kártérítésre nem jogosult.

16.Glarus KftL minden esetben írásban közli az utassal, mikortól meddig lehet elfoglalni a szállást (apartmant/szobát stb.). Az utas
köteles a Glarus Kft-nek az ügyeleti telefonszámon vagy a voucheren szereplő szállás telefonszámán jelezni az ennél későbbre
tervezett érkezést, melynek esetleges helyszíni többletköltsége az utast terhelik. A Glarus KftL-t felelősség nem terheli az értesítés
elmulasztása esetén, amennyiben a szálláshely nem foglalható el. Ha az utas nem jelzi előre írásban, hogy az előre lefoglalt szálláshelyet
későbbi érkezéssel veszi igénybe (1-2-3 nappal stb. később érkezik), a külföldi szálláshely szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy
bérbe adja az apartmant harmadik személynek. Ebben az esetben az utast nem illeti meg semmilyen kártérítés.

18. Ha az Utas a GLARUS Kft hibás teljesítése miatt szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a GLARUS Kf helyi képviselőjével, (szolgáltatóval: apartman, szálloda, apartmaniroda), melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az Utas kifogása esetén a kárenyhítés érdekében köteles haladéktalanul felhívni a GLARUS TOURS ügyeleti telefonszámát, mely az Utasnak átadott információs anyagban fel van tüntetve. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az Utasra hárul. Amennyiben helyi képviselet az iroda részéről nem áll rendelkezésre vagy a szolgáltatónak a nyelvi eltérésből adódóan nem áll módjában jegyzőkönyvet felvenni, az Utas köteles a GLARUS TOURS -t telefonon értesíteni kifogásáról és annak jegyzőkönyvbe vétele iránti szándékáról. Az Utas a helyszínen nem vagy csak részben orvosolt kifogásokat az utazás tényleges befejezését követő 3 napon belül köteles írásban a felvett jegyzőkönyvvel együtt a GLARUS TOURS -nak írásban elküldeni, amennyiben kárigénye is fennáll. A bejelentési határidő az Utas hibájából történő elmulasztása jogvesztő hatályú. A GLARUS TOURS vállalja, hogy az írásban tett kárigényt a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja azt. A GLARUS TOURS az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért legfeljebb a részvételi díj kétszereséig tartozhat az Utasnak.

19. A GLARUS Kft a teljes összeg jóváírását követően átadja az Utasnak a megrendelt szolgáltatások igénybevételére jogosító vouchert (részvételi jegyet), információs anyagot, térképet és ügyeleti telefonszámot. Minden esetben írásban közli az Utassal, hány óráig lehet elfoglalni a szállást (apartmant, szobát stb.). Az Utas köteles a GLARUS Kft-nak az ügyeleti telefonszámon vagy a voucheren szereplő szállás telefonszámán jelezni az ennél későbbre tervezett érkezést, melynek esetleges helyszíni többletköltsége az Utast terhelik. A GLARUS Kft-t felelősség nem terheli az értesítés elmulasztása esetén, amennyiben a szálláshely nem foglalható el.

20. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas tartozik felelősséggel, ezért a GLARUS Kft -t nem terheli felelősség.

 

A Glarus Kft segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a telefonos kommunikációt, asszisztenciát, és a helyettesítő megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magába. A Glarus Kft jogosult az előbbiekben említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott Utasnak felszámítani.

21. Nyomatékosan felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy az utazás és a nyaralás ideje alatt vigyázzanak értékeikre. Az apartman/szoba ajtaját és ablakát mindig gondosan zárják be. Ahol van, ott engedjék le a redőnyt is. Ahol van, ott használják a széfet értékmegőrzésre. Glarus Kft és a külföldi partner (apartmaniroda, szálloda, panzió, kemping üzemeltetője és tulajdonosa) semminemű felelősséget nem vállal a nyaralás során bekövetkezett (szálláshelyen, strandon, étteremben. bárban, cukrászdában, üzletben, autópályán, parkolóban stb.) történt balesetért, betegségért, fertőzésért, tárgyak elromlásáért, eltöréséért, bármineműlopásért, betörésért és kényelmetlenségért. Az Utas köteles rendeltetésszerűen használni a szálláson található berendezési és felszerelési tárgyakat, eszközöket. Bárminemű rongálás esetén, az Utas köteles bejelenteni, megegyezni és kártérítést fizetni az üzemeltetőnek/tulajdonosnak.

 

A Glarus Kft és külföldi partnerei (apartmaniroda, szálláshelyek üzemeltető/tulajdonosai stb. ) nem felelősek az időjárásért, a tengervíz minőségéért, hőmérsékletéért, a hó mennyiségéért és minőségéért, a sípályák és felvonók minőségéért, a közlekedésért (forgalmi akadályok/ dugók/ építkezések/autópályák és egyéb utak állapotáért), bűnesetekért, balesetekért, és egyéb kényelmetlenségekért (szúnyog/darázs/méh/medúzacsípés, napszúrás, különféle allergiák stb.

 

22.A részvételi díj nem tartalmazzaa sztornó, baleset, betegség, poggyász biztosítást..A Glarus Kfts ajánlja annak megkötését,Tájékoztatást a biztosító társaság honlapján talál.Ha az Utas saját döntése alapján nem köti meg a sztornó, baleset, betegség, poggyász biztosítást, a Glarus Kft nem terheli felelősség.

 Az Utas poggyászának őrizetéről az utazás során az Utas gondoskodik.

23. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy igazolt utazásképtelenség esetén annak bekövetkeztétől számított két munkanapon belül köteles útlemondási szándékát a GLARUS TOURS -nál írásban bejelenteni, valamint a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítóhoz továbbítani. Az Utas a szerződés aláírásával egyidejűleg nyugtázza, hogy az útlemondási feltételekre vonatkozó tájékoztatást megkapta.

 

24. A GLARUS Kft, kiegészítve a jelen ÁSZF-et, attól formailag különálló dokumentumokban (melyek a www.bulgartengerpart.hu oldalon megtekinthetők) az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban, valamint a Rövidített adatvédelmi tájékoztatóban is tájékoztatja az Utasokat, mint érintetteket az adataik kezeléséről, különösen adataik továbbításáról a partnerek (pl. szálláshely-szolgáltatók, biztosító) felé, amely adattovábbítás kizárólag az Utas előzetes hozzájárulásával történhet meg. Az Utas a szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy a tájékoztatások tartalmát megismerte.

25 . Minden perben a szerződő felek alávetik magukat a Glarus Kft székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

.

A Glarus Kft Általános Szerződési Feltételeit átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, ,

 

 

Áfa nyilatkozat Glarus Kft.

Alulírott …..................... ……………..                                                                    (név) …................................................................                                (cím), mint befizető az általános forgalmi adóról szóló törvény :2007. évi CXXVII törvény 206.§-a értelmében felelősségem teljes tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

 Ezúton nyilatkozom, hogy a szolgáltatást:

  1. nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe,
  2. adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe,
  3. adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

 

Alulírott __________                   hozzájárulok ahhoz, hogy a Glarus Kft. az általam megadott email címemre a jövőben – az írásos visszavonásig – ajánlatokat és tájékoztatásokat küldjön.

NAIH szám: -134874/2017

 

 

Harkány,20.....................................

                                           

Glarus Tours....................................................................

 

Megrendelő/Utas/ :………………………………………………….

 

Hozzájáruló nyilatkozat adatok kezeléséhez

Alulírott hozzájárulok*, hogy

  • megadott adataimat Glarus Kft., mint adatkezelő megismerhesse, kezelhesse (ez feltétele a szolgáltatások igénybe vételének).
  • jelen nyilatkozattól formailag elkülönülő dokumentumban megadott adataimat Glarus Kft továbbítsa az általa előzetesen számomra megnevezett partner felé szálláshely-foglalás / biztosítási szerződés megkötés / egyéb ügy* intézésének céljából.
  • a Glarus Kfts. hírlevél adatállományába nevem és e-mail címem bekerüljön, így feliratkozom a Glarus Kft. hírlevél küldő szolgáltatására.

(amelyről bármikor leiratkozhatom elektronikusan és postai úton a következő címre küldött nyilatkozattal: l Glarus Tours  7815 Harkány Petőfi utca 6.

Tudomásul veszem, hogy fenti nyilatkozataimat bármikor visszavonhatom a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal:

  1.                                                                i.      postai úton: 7815 Harkány Petőfi Sándor utca 6.
  2.                                                              ii.      e-mail: info@glarustours.hu

vagy jelezhetem a következő telefonszámon: 06 72/580 137

Kijelentem, hogy az adatkezelés(ek) céljáról, időtartamáról, kezelt adatok köreiről, jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről az adatkezelés(ek) megkezdése előtt Glarus Kft részletesen tájékoztatott írásban adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat segítségével, valamint szóban.

Kelt: 202__ . _______________hó ____ napján

 * A megfelelőt jelölni szükséges